« San Jyu Ichi no Kata »

Savoir compter jusqu’à 31

 1. Ichi
 2. Ni
 3. San
 4. Shi
 5. Go
 6. Roku
 7. Sichi
 8. Hachi
 9. Kyu
 10. Jyu
 11. Jyu Ichi
 12. Jyu Ni
 13. Jyu San
 14. Jyu Shi
 15. Jyu Go
 16. Jyu Roku
 17. Jyu Sichi
 18. Jyu Hachi
 19. Jyu Kyu
 20. Ni Jyu
 21. Ni Jyu Ichi
 22. Ni Jyu Ni
 23. Ni Jyu San
 24. Ni Jyu Shi
 25. Ni Jyu Go
 26. Ni Jyu Roku
 27. Ni jyu Sichi
 28. Ni Jyu Hachi
 29. Ni Jyu Kyu
 30. San
 31. San Jyu Ichi

Accueil Lexique